L’Oréal for the Future

Глобалното затопляне и промените в околната среда могат да доведат до трайно деградиране на човешките и природните местообитания. Програмата „L'Oreal for the Future“ олицетворява двете допълващи се измерения на това, което корпоративната отговорност означава за нас: трансформиране на нашата компания към все по-устойчив бизнес модел и принос за решаване на социални и екологични предизвикателства.

Нашите ангажименти към 2030 г. бележат началото на по-радикална трансформация и въплъщават виждането на Групата за това каква трябва да бъде визията, целта и отговорностите на компанията, за да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен светът. Като основна марка на L’Oréal Group, L’Oréal Paris допринася пряко за тези постижения.

L’Oréal Paris си е поставила амбициозни цели за устойчивост за 2025 г. и 2030 г. в съответствие с програмата за устойчивост на L'Oréal Group. Тези цели ще направляват напредъка ни в превръщането на красотата в по-устойчива, като същевременно се стремим към нашата цел за намаляване на въглеродните емисии.

Защото и нашата планета го заслужава.

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "How to", "description": "Caption", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.bg/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/adba/brand-section/our-commitments/l4tf-common/oap-video_cover-2000x800.jpg", "uploadDate": "2020-11-28T19:35:18+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/cpZ2dFfFiz4" }

МИНИМИЗИРАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК

______________________________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
Целта на L'Oréal Paris е да намали както преките, така и непреките ни емисии на CO2 с 50% на продаден продукт до 2030 г. в сравнение с 2016 г. Ще предприемем действия за намаляване на въглеродния отпечатък на нашите съставки и опаковки, ще насърчим инициативите за намаляване на въглеродните емисии в нашата верига на доставки и операции и ще помогнем на нашите потребители да генерират по-малко емисии при използването на нашите продукти.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

НАШИТЕ ОПАКОВКИ 

____________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
L’Oréal Paris ускорява прехода си към кръговата икономика, като оптимизира опаковките си. Приоритетът е да се намали употребата на пластмаса, а компанията се ангажира да използва рециклирани материали, за да премахне употребата на необработена пластмаса в опаковките си до 2030 г. В допълнение към това до 2025 г. тя ще се стреми да гарантира, че всичките ѝ опаковки са годни за рециклиране, за многократна употреба, за повторно пълнене или за компостиране. По този начин марката прави нововъведения с нови формати на опаковки и намалява теглото на съдържанието си, за да намали използването на материали и да оптимизира транспорта.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

ПРОДУКТИ С ЕКО-ДИЗАЙН

_________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
Подобрените продукти включват продукти с нова или обновена формула и/или опаковка и се подобрява тяхното екологично или социално въздействие съгласно SPOT методологията. Разработен от екипите на L’Oréal с подкрепата на международни експерти, SPOT се основава първо на анализ на жизнения цикъл на козметичния продукт и неговото социално и екологично въздействие. В инструмента са включени 14 критерия за устойчивост, които се прилагат за целия жизнен цикъл на продукта – от производството на опаковки до съставките, използвани във формулата, до начина, по който потребителите я използват и накрая, рециклирането.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

НАШИТЕ ФОРМУЛИ 

____________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

С цел подобряване на устойчивостта на нашите формули, лабораториите на L’Oréal Research & Innovation непрекъснато разработват нови съставки и технологии, вдъхновени от биомолекули, получени от зелени науки. „Зелени науки“ означава всички научни познания, вариращи от иновативни техники за производство на биомаса до формулирането на високоефективни съставки от естествен произход, като се използват екологосъобразни процеси за трансформация, екстракция или ферментация. Тези съставки продължават да предлагат по-добри резултати и безопасност за нашите потребители, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда.

Чрез разработването на нови съставки и използването на иновации от природните науки, като например екологично извличане, биоферментация, биотехнологии и агрономия, ние отворихме вратата към цяла нова глава в зелените науки. Това ни позволи да преразгледаме и преоткрием портфолиото си от суровини и формулировки, като използваме принципа на циркулярност, за да стимулираме бъдещите иновации.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

НАШИТЕ ФАБРИКИ 

__________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }

Нашите оперативни екипи ръководят коренна трансформация в своите вериги за създаване на стойност, включваща всичко – от въглеродното въздействие на нашите доставчици и нашите собствени производствени обекти до управлението на водите и отпадъците и транспорта и логистиката. Огромно предизвикателство е да превърнем производството си в чиста и отговорна система.​

Концепцията „Фабрика с воден цикъл“ се състои в използването на прясна вода само за нуждите на служителите и за производство с висококачествена вода, използвана в нашата козметична формула; всички нужди от вода за промишления процес са покрити от вода, която се използва повторно или се рециклира в цикъл на обекта. ​

НАШИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

____________________________________________________

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
Нашата визия за по-справедливо, по-устойчиво общество не е от скоро. Работим рамо до рамо с жени в продължение на много години и продължаваме да насърчаваме поколения жени да осъзнават своята собствена значимост. През 2021 г. нашият екологичен ангажимент направи още една крачка напред с нашата амбиция „L'Oréal for the Future“, защото нашата планета го заслужава.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" }
Сега навлизаме по-дълбоко в ангажимента си към околната среда, като инвестираме 10 милиона евро до 2025 г. в екологични проекти за борба с обезлесяването, възстановяване и опазване на биологичното разнообразие, природните екосистеми и почви и улавяне на въглеродните емисии, като същевременно подобряваме качеството на живот сред местните общности и по-специално жените.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.bg/loreal-for-the-future", "name": "LOreal for the Future" } } ] }